Księgi rachunkowe:

-otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności,
-utworzenie zakładowego planu kont,
-bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
-prowadzenie ST oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
-prowadzenie wyposażenia,
-sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych przez Zleceniodawcę,
-uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
-sporządzanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
-przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy,
-przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji (VAT-7, Vat-7K lub Vat-7D) na podatek od towarów i usług,
-zamkniecie roku obrachunkowego jednostki pod katem podatkowych i rachunkowym,
-sporządzanie zeznania rocznego na postawie danych wynikających z wpisów do księgi (Cit-8),
-składanie drogą elektroniczna zeznań do Urzędu Skarbowego,
-sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
-przygotowanie sprawozdania z działalności firmy,
-przygotowanie dokumentacji do KRS związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego.

Tel: 512-512-320

ul. Zbąszyńska 27
60-349 Poznań