PKP i R:

-prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami podatkowymi,
-prowadzenie ŚT oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
-sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych przez Zleceniodawcę,
-sporządzanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
-przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy,
-przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji (VAT-7, Vat-7K lub Vat-7D) na podatek od towarów i usług,
-sporządzanie zeznania rocznego na postawie danych wynikających z wpisów do księgi (Pit-36, Pit-36L),
-składanie drogą elektroniczna zeznań do Urzędu Skarbowego.

Tel: 512-512-320

ul. Żmigrodzka 41/49 lokal 309
60-171 Poznań